Bài trích
Quá trình phát triển hành chính công - những vấn đề đặt ra hiện nay /
Tác giả CN Văn Tất Thu
Nhan đề Quá trình phát triển hành chính công - những vấn đề đặt ra hiện nay / Văn Tất Thu
Thông tin xuất bản H., 2020
Mô tả vật lý tr.20-24
Tóm tắt Bài viết phân tích, bình luận về quá trình phát triển hành chính công - những vấn đề đặt ra hiện nay
Từ khóa tự do Hành chính công
Từ khóa tự do Hành chính
Từ khóa tự do Phát triển
Nguồn trích Quản lý nhà nước- Số 5/2020
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00145752
0022
0040491E98B-3CC0-4F08-810C-51B323D37FBE
005202208011115
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220801111615|zthuvien3
100 |aVăn Tất Thu
245 |aQuá trình phát triển hành chính công - những vấn đề đặt ra hiện nay / |cVăn Tất Thu
260 |aH., |c2020
300 |atr.20-24
520 |aBài viết phân tích, bình luận về quá trình phát triển hành chính công - những vấn đề đặt ra hiện nay
653 |aHành chính công
653 |aHành chính
653 |aPhát triển
7730 |tQuản lý nhà nước|gSố 5/2020
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào