Sách Tiếng ViệtĐề tài
Sự phát triển của chế định quyền con người, quyền công dân qua các bản Hiến pháp Việt Nam và một số vấn đề đặt ra đối với pháp luật Việt Nam hiện nay /
Tác giả CN Trương Hồng Quang
Nhan đề Sự phát triển của chế định quyền con người, quyền công dân qua các bản Hiến pháp Việt Nam và một số vấn đề đặt ra đối với pháp luật Việt Nam hiện nay / Trương Hồng Quang
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 261tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung chính của đề tài gồm 3 chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về Hiến pháp và quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp; Chương 2: Chế định quyền con người, quyền công dân qua các bản Hiến pháp Việt Nam; Chương 3: Thực tiễn thể chế hóa Hiến pháp và một số khuyến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện Hiến pháp, pháp luật Việt Nam về quyền con người, quyền công dân
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Quyền công dân
Từ khóa tự do Quyền con người
Từ khóa tự do Pháp luật
Tác giả(bs) CN Hoàng Diệu My - Thư ký đề tài
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000317
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145625
0024
0042D1ABDDD-AFCB-4F9B-8C62-32CD14095742
005202205271116
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220527111554|zthuvien3
100 |aTrương Hồng Quang
245 |aSự phát triển của chế định quyền con người, quyền công dân qua các bản Hiến pháp Việt Nam và một số vấn đề đặt ra đối với pháp luật Việt Nam hiện nay / |cTrương Hồng Quang
260|c2021
300 |a261tr. ; |c29cm.
520 |aNội dung chính của đề tài gồm 3 chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về Hiến pháp và quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp; Chương 2: Chế định quyền con người, quyền công dân qua các bản Hiến pháp Việt Nam; Chương 3: Thực tiễn thể chế hóa Hiến pháp và một số khuyến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện Hiến pháp, pháp luật Việt Nam về quyền con người, quyền công dân
653 |aHiến pháp
653 |aQuyền công dân
653 |aQuyền con người
653|aPháp luật
700 |aHoàng Diệu My - Thư ký đề tài
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học Pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000317
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000317 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào