Báo, Tạp chí
Tạp chí Nghề luật Số 11/2020
Nhan đề Tạp chí Nghề luật Số 11/2020
Thông tin xuất bản H., 2020
Mô tả vật lý 97tr. ; cm
Từ khóa tự do Nghề luật
Từ khóa tự do tạp chí nghề luật
Từ khóa tự do Tạp chí
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/10thumbimage.jpg
Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00145402
00250
00441C73A91-01EA-445E-9411-91AC33069757
005202107252231
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210725223148|zthuvien3
245 |aTạp chí Nghề luật Số 11/2020
260 |aH., |c2020
300 |a97tr. ; |ccm
653 |aNghề luật
653 |atạp chí nghề luật
653 |aTạp chí
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/10thumbimage.jpg
863 |bSố 11/2020

Không tìm thấy biểu ghi nào