Báo, Tạp chí
Tạp chí Nghề luật Số 4/2020
Nhan đề Tạp chí Nghề luật Số 4/2020
Thông tin xuất bản H., 2020
Mô tả vật lý 97tr. ; cm
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/10thumbimage.jpg
Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00145396
00250
0046E09286C-C286-41F2-A82E-46B83C8B8B1A
005202107232055
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210723205527|zthuvien3
245 |aTạp chí Nghề luật Số 4/2020
260 |aH., |c2020
300 |a97tr. ; |ccm
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/10thumbimage.jpg
863 |b4/2020

Không tìm thấy biểu ghi nào