Sách Tiếng ViệtĐề tài
Hệ thống hóa một số quan điểm lý luận về kiểm soát quyền lực nhà nước /
Tác giả CN Lê Thị Thiều Hoa
Nhan đề Hệ thống hóa một số quan điểm lý luận về kiểm soát quyền lực nhà nước / Lê Thị Thiều Hoa
Mô tả vật lý 137tr. ; 28cm.
Tóm tắt Nội dung của đề tài gồm 3 vấn đề chính sau: Một số vấn đề lý luận về quyền lực nhà nước; Một số vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực nhà nước; Những vấn đề cần tiếp tục đặt ra trong việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước tại Việt Nam.
Từ khóa tự do Hệ thống hóa
Từ khóa tự do kiểm soát
Từ khóa tự do quyền lực nhà nước
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dtvkhpl2-001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145361
0024
00494092617-8689-4540-A4DB-F10C4EA3DC53
005202106251548
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20210625154811|zthuvien3
100 |aLê Thị Thiều Hoa
245 |aHệ thống hóa một số quan điểm lý luận về kiểm soát quyền lực nhà nước / |cLê Thị Thiều Hoa
300 |a137tr. ; |c28cm.
520 |aNội dung của đề tài gồm 3 vấn đề chính sau: Một số vấn đề lý luận về quyền lực nhà nước; Một số vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực nhà nước; Những vấn đề cần tiếp tục đặt ra trong việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước tại Việt Nam.
653 |aHệ thống hóa
653 |akiểm soát
653 |aquyền lực nhà nước
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dtvkhpl2-001thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào