Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nhiệm vụ môi trường. Đánh giá chất lượng xây dựng, ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam hiện nay :
Tác giả CN Nguyễn Văn Cương
Nhan đề Nhiệm vụ môi trường. Đánh giá chất lượng xây dựng, ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam hiện nay : Báo cáo tổng hợp kết quả / Nguyễn Văn Cương
Mô tả vật lý 149tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng và ban hành QĐHC trong lĩnh vực BVMT, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế, khó khăn và nâng cao chất lượng QĐHC trong lĩnh vực BVMT trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Ban hành
Từ khóa tự do Môi trường
Từ khóa tự do Quyết định hành chính
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dtvkhpl1-001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145360
0024
00474359BB8-1E29-4E3B-9630-62D6A67AFBEE
005202106181643
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210618164256|zthuvien3
100 |aNguyễn Văn Cương
245 |aNhiệm vụ môi trường. Đánh giá chất lượng xây dựng, ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam hiện nay : |bBáo cáo tổng hợp kết quả / |cNguyễn Văn Cương
300 |a149tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng và ban hành QĐHC trong lĩnh vực BVMT, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế, khó khăn và nâng cao chất lượng QĐHC trong lĩnh vực BVMT trong thời gian tới.
653 |aBan hành
653 |aMôi trường
653 |aQuyết định hành chính
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dtvkhpl1-001thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào