Sách Tiếng Việt
Tập huấn cơ bản cho thẩm phán về những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa gia đình và người chưa thành niên :
Tác giả CN Học viện Tòa án
Nhan đề Tập huấn cơ bản cho thẩm phán về những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa gia đình và người chưa thành niên : Hướng dẫn cho giảng viên / Học viện Tòa án
Thông tin xuất bản H. : Học viện Tòa án
Mô tả vật lý 53tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung tài liệu gồm 4 phần sau: Phần 1: Giới thiệu về Tòa gia đình và người chưa thành niên và tư pháp thân thiện với người chưa thành niên; Phần 2: Sự phát triển của trẻ em và những mối quan hệ trong gia đình; Phần 3; Vụ việc/ Vụ án hôn nhân gia đình; Phần 4: Vụ án hình sự có người bị hại và người làm chứng là người chưa thành niên; Phần 5: Người chưa thành niên vi phạm pháp luật.
Từ khóa tự do Giảng viên
Từ khóa tự do Tòa gia đình
Từ khóa tự do Tập huấn
Từ khóa tự do Người chưa thành niên
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144265
0021
0044897529F-913C-403F-9FBD-7CE8C3E58FAE
005202103231526
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20210323152732|bthuvien3|y20210319155736|zthuvien3
100 |aHọc viện Tòa án
245 |aTập huấn cơ bản cho thẩm phán về những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa gia đình và người chưa thành niên : |bHướng dẫn cho giảng viên / |cHọc viện Tòa án
260 |aH. : |bHọc viện Tòa án
300 |a53tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung tài liệu gồm 4 phần sau: Phần 1: Giới thiệu về Tòa gia đình và người chưa thành niên và tư pháp thân thiện với người chưa thành niên; Phần 2: Sự phát triển của trẻ em và những mối quan hệ trong gia đình; Phần 3; Vụ việc/ Vụ án hôn nhân gia đình; Phần 4: Vụ án hình sự có người bị hại và người làm chứng là người chưa thành niên; Phần 5: Người chưa thành niên vi phạm pháp luật.
653 |aGiảng viên
653 |aTòa gia đình
653 |aTập huấn
653|aNgười chưa thành niên
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/huongdanchogiangvien_page_01thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào