Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam :
Tác giả CN Bộ Tư pháp; Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam : Hội thảo khoa học cấp Quốc gia / Bộ Tư pháp; Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản H., 2020
Mô tả vật lý 462tr. ; 28cm.
Tóm tắt Hội thảo là diễn đàn để nhận diện một cách đầy đủ, hệ thống, sâu sắc và toàn diện hơn nữa Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật; đánh giá kết quả và kinh nghiệm vận dụng Tư tưởng của Người trong sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp Đổi mới vừa qua và đề xuất cho giai đoạn tới. Với sự quan tâm và hưởng ứng đông đảo của các ban, bộ, ngành Trung ương, chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách cùng các cơ quan truyền thông, báo chí, Hội thảo đã góp phần lan tỏa rộng rãi những chỉ dẫn vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho thế hệ cán bộ hiện nay về tư tưởng lấy dân làm gốc; về yêu cầu xây dựng một chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt, một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo trên nền tảng “thần linh pháp quyền”; về yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật chứa đựng những giá trị công bằng, nhân văn, chính nghĩa, vì nhân dân lao động và vì con người, được tổ chức thực hiện nghiêm minh, để “giữ gìn quyền lợi của nhân dân” và duy trì trật tự xã hội.
Từ khóa tự do Tư tưởng
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Nhà nước
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 60000483
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144217
0027
004D2475A5E-E148-45D5-B421-E5873313DE45
005202101051628
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210105163126|zthuvien3
100 |aBộ Tư pháp; Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
245 |aTư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam : |bHội thảo khoa học cấp Quốc gia / |cBộ Tư pháp; Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
260 |aH., |c2020
300 |a462tr. ; |c28cm.
520 |aHội thảo là diễn đàn để nhận diện một cách đầy đủ, hệ thống, sâu sắc và toàn diện hơn nữa Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật; đánh giá kết quả và kinh nghiệm vận dụng Tư tưởng của Người trong sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp Đổi mới vừa qua và đề xuất cho giai đoạn tới. Với sự quan tâm và hưởng ứng đông đảo của các ban, bộ, ngành Trung ương, chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách cùng các cơ quan truyền thông, báo chí, Hội thảo đã góp phần lan tỏa rộng rãi những chỉ dẫn vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho thế hệ cán bộ hiện nay về tư tưởng lấy dân làm gốc; về yêu cầu xây dựng một chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt, một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo trên nền tảng “thần linh pháp quyền”; về yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật chứa đựng những giá trị công bằng, nhân văn, chính nghĩa, vì nhân dân lao động và vì con người, được tổ chức thực hiện nghiêm minh, để “giữ gìn quyền lợi của nhân dân” và duy trì trật tự xã hội.
653 |aTư tưởng
653 |aHồ Chí Minh
653 |aPháp luật
653|aNhà nước
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 60000483
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/hoithao/60000483thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 60000483 Giá Hội thảo,Kỷ yếu Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào