Sách Tiếng Việt
Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam.
Giá tiền 56.000
Tác giả CN Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Phần chung
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 427tr. ; 22cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách viết về các phần chung của Bộ Luật Hình sự Việt Nam như: khái niêm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của Luật hình sự Việt Nam; Nguồn của Luật hình sự Việt Nam; tội phạm; các yếu tố của tội phạm và cấu thành tội phạm; khách thể của tội phạm; mặt khách quan của tội phạm; chủ thể của tội phạm; mặt chủ quan của tội phạm; các giai đoạn thực hiện của tội phạm;đồng phạm...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Giáo trình
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10028066
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144172
0021
00448920C3F-A49F-4E33-9E0F-D779401255DA
005202012021128
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c56.000
039|a20201202113223|bthuvien3|y20201124145912|zthuvien3
100 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
245 |aGiáo trình Luật Hình sự Việt Nam. |nPhần chung
260 |aH. : |bTư pháp, |c2020
300 |a427tr. ; |c22cm.
520 |aNội dung cuốn sách viết về các phần chung của Bộ Luật Hình sự Việt Nam như: khái niêm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của Luật hình sự Việt Nam; Nguồn của Luật hình sự Việt Nam; tội phạm; các yếu tố của tội phạm và cấu thành tội phạm; khách thể của tội phạm; mặt khách quan của tội phạm; chủ thể của tội phạm; mặt chủ quan của tội phạm; các giai đoạn thực hiện của tội phạm;đồng phạm...
653 |aViệt Nam
653 |aHình sự
653 |aGiáo trình
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10028066
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10028066thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028066 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào