Sách Tiếng Việt
342.597023
Thi hành Hiến pháp năm 2013 thực trạng và những vấn đề đặt ra :
Giá tiền 247000
DDC 342.597023
Tác giả CN Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh (đồng chb)...
Nhan đề Thi hành Hiến pháp năm 2013 thực trạng và những vấn đề đặt ra : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh (đồng chb)...
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019
Mô tả vật lý 663tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách được xuất bản nhằm cung cấp tài liệu cho việc giảng dạy, học tập cũng như tìm hiểu, nghiên cứu của bạn đọc, và được biên soạn trên cơ sở tuyển chọn một số bài viết của Hội thảo: “Đánh giá 05 năm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013”. Bên cạnh việc đánh giá những hoạt động triển khai thi hành các quy định của Hiến pháp vào thực tiễn, cuốn sách còn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Hiến pháp trong giai đoạn tới.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Năm 2013
Từ khóa tự do Những vấn đề đặt ra
Từ khóa tự do Thực trạng
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027665-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139841
0021
00472B8FE14-54D7-43AA-B091-15791AA8DB59
005202005210935
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c247000
039|y20200521093800|zthuvien1
082 |a342.597023
100 |aNguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh (đồng chb)...
245 |aThi hành Hiến pháp năm 2013 thực trạng và những vấn đề đặt ra : |bSách tham khảo / |cNguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh (đồng chb)...
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2019
300 |a663tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách được xuất bản nhằm cung cấp tài liệu cho việc giảng dạy, học tập cũng như tìm hiểu, nghiên cứu của bạn đọc, và được biên soạn trên cơ sở tuyển chọn một số bài viết của Hội thảo: “Đánh giá 05 năm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013”. Bên cạnh việc đánh giá những hoạt động triển khai thi hành các quy định của Hiến pháp vào thực tiễn, cuốn sách còn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Hiến pháp trong giai đoạn tới.
653 |aHiến pháp
653 |aViệt Nam
653 |aNăm 2013
653|aNhững vấn đề đặt ra
653|aThực trạng
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027665-7
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027666thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027665 Giá Sách Tiếng Việt 342.597023 Sách Tiếng Việt 1
2 10027666 Giá Sách Tiếng Việt 342.597023 Sách Tiếng Việt 2
3 10027667 Giá Sách Tiếng Việt 342.597023 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:03-12-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào