Sách Tiếng ViệtĐề tài
Mô hình tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp năm 1946 - Những giá trị lịch sử và đương đại :
Tác giả CN Dương Thanh Mai
Nhan đề Mô hình tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp năm 1946 - Những giá trị lịch sử và đương đại : Đề tài khoa học cấp Bộ / Dương Thanh Mai
Mô tả vật lý 381 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu làm rõ những giá trị lịch sử và đương đại của mô hình tổ chức quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 1946 của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa ra những luận điểm, kiến nghị khoa học góp phần sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992 liên quan đến tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN theo Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Quyền lực nhà nước
Từ khóa tự do Giá trị lịch sử
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt355_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138458
0024
004279E0407-876B-464A-8567-39207221A273
005201802011440
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20180201144117|bthuvien3|y20171228085621|zthuvien3
100 |aDương Thanh Mai
245 |aMô hình tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp năm 1946 - Những giá trị lịch sử và đương đại : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cDương Thanh Mai
300 |a381 tr. ; |c29 cm.
520 |aĐề tài nghiên cứu làm rõ những giá trị lịch sử và đương đại của mô hình tổ chức quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 1946 của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa ra những luận điểm, kiến nghị khoa học góp phần sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992 liên quan đến tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN theo Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH.
653 |aHiến pháp
653 |aQuyền lực nhà nước
653 |aGiá trị lịch sử
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt355_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào