Sách Tiếng Việt
34(V)9(075) GI108
Giáo trình luật lao động Việt Nam :
Giá tiền 84.000
UDC 34(V)9(075)
Cutter GI108
Nhan đề Giáo trình luật lao động Việt Nam :
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 8
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2015
Mô tả vật lý 598 tr. ; 20.5 cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách bao gồm 15 chương, trình bày những vấn đề cơ bản liên quan đến Luật lao động Việt Nam như: Các quan hệ pháp luật lao động, cơ chế ba bên, vai trò của nhà nước trong lĩnh vực lao động, việc làm, học nghề... Cuốn sách được biên soạn dựa trên cơ sở các quy định của Bộ luật lao động năm 1994, Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản pháp luật lao động khác.
Từ khóa tự do Lao động
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Gáo trình
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10025726-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135494
0021
0041801F9F2-A82A-4CCE-B5B0-B3329729EF90
005201611011125
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c84.000
039|a20161101112158|bthuvien3|y20161028092753|zthuvien2
080 |a34(V)9(075)|bGI108
245 |aGiáo trình luật lao động Việt Nam :
250 |aTái bản lần thứ 8
260 |aH. : |bCông an nhân dân, |c2015
300 |a598 tr. ; |c20.5 cm.
520 |aNội dung cuốn sách bao gồm 15 chương, trình bày những vấn đề cơ bản liên quan đến Luật lao động Việt Nam như: Các quan hệ pháp luật lao động, cơ chế ba bên, vai trò của nhà nước trong lĩnh vực lao động, việc làm, học nghề... Cuốn sách được biên soạn dựa trên cơ sở các quy định của Bộ luật lao động năm 1994, Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản pháp luật lao động khác.
653 |aLao động
653 |aViệt Nam
653 |aLuật
653|aGáo trình
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10025726-8
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/10025726thumbimage.jpg
890|a3|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10025726 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)9(075) GI108 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:25-08-2022
2 10025727 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)9(075) GI108 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:29-08-2018
3 10025728 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)9(075) GI108 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào