Sách Tiếng Việt
34(V)(0755) GI108
Giáo trình luật so sánh :
Giá tiền 70.000
UDC 34(V)(0755)
Cutter GI108
Nhan đề Giáo trình luật so sánh :
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 8 có sửa đổi
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2015
Mô tả vật lý 547 tr. ; 20,5 cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách bao gồm 7 chương: Chương 1: Nhâp môn luật so sánh Chương 2: Dòng họ pháp luật Châu Âu lục địa Chương 3: Dòng họ pháp luật Anh - Mỹ Chương 4: Dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa Chương 5: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Á Chương 6: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Nam Á.
Thuật ngữ chủ đề Luật so sánh
Từ khóa tự do Luật so sánh
Từ khóa tự do Giáo trình
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10025675-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135358
0021
0040DCD7070-C5A4-47BB-978E-214C0AD53B0E
005201610311509
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c70.000
039|a20161031150605|bthuvien3|c20161027144413|dthuvien3|y20161026091625|zthuvien2
080 |a34(V)(0755)|bGI108
245 |aGiáo trình luật so sánh :
250 |aTái bản lần thứ 8 có sửa đổi
260 |aH. : |bCông an nhân dân, |c2015
300 |a547 tr. ; |c20,5 cm.
520 |aNội dung cuốn sách bao gồm 7 chương: Chương 1: Nhâp môn luật so sánh Chương 2: Dòng họ pháp luật Châu Âu lục địa Chương 3: Dòng họ pháp luật Anh - Mỹ Chương 4: Dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa Chương 5: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Á Chương 6: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở Đông Nam Á.
650|aLuật so sánh
653 |aLuật so sánh
653 |aGiáo trình
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10025675-7
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/10025676thumbimage.jpg
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10025675 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)(0755) GI108 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:04-12-2018
2 10025676 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)(0755) GI108 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:25-08-2022
3 10025677 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)(0755) GI108 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:25-08-2022
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào