Sách Tiếng Việt
34(V)51 Gi 108
Giáo trình tội phạm học
UDC 34(V)51
Cutter Gi 108
Nhan đề Giáo trình tội phạm học
Thông tin xuất bản H. : Nxb công an nhân dân, 1998
Mô tả vật lý 251tr. ; 20,5cm
Tóm tắt Sách gồm 10 chương: chương 1: Khái niệm, đối tượng, vị trí và nhiệm vụ của tội phạm học; chương 2: Phương pháp luận và hệ phương pháp nghiên cứu của tội phạm học; chương 3: Tình hình tội phạm; chương 4: Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm; chương 5: Nguyên nhân và diều kiện của tội phạm cụ thể; chương 6: Nhân thân người pham tội; chương 7: Phòng ngừa tình hình tội phạm; chương 8: Dự báo tình hình tội phạm và kế hoạch hóa hoạt động đấu tranh với tình hình tội pham; chương 9: Lịch sử phát triển của tư tưởng tội pham và trạng thái hiện nay của tội phạm học tư sản; chương 10: Sự phát triển và trạng thái hiện nay của tội phạm học xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa tự do Việt nam
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tội phạm học
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10003210-1, 10010853
000 00000nac#a2200000ui#4500
0013433
0021
0043655
00519960508
008050896s1998 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003183919|zhaonh
041|avie
080|a34(V)51|bGi 108
245 |aGiáo trình tội phạm học
260|aH. : |bNxb công an nhân dân, |c1998
300|a251tr. ; |c20,5cm
520|aSách gồm 10 chương: chương 1: Khái niệm, đối tượng, vị trí và nhiệm vụ của tội phạm học; chương 2: Phương pháp luận và hệ phương pháp nghiên cứu của tội phạm học; chương 3: Tình hình tội phạm; chương 4: Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm; chương 5: Nguyên nhân và diều kiện của tội phạm cụ thể; chương 6: Nhân thân người pham tội; chương 7: Phòng ngừa tình hình tội phạm; chương 8: Dự báo tình hình tội phạm và kế hoạch hóa hoạt động đấu tranh với tình hình tội pham; chương 9: Lịch sử phát triển của tư tưởng tội pham và trạng thái hiện nay của tội phạm học tư sản; chương 10: Sự phát triển và trạng thái hiện nay của tội phạm học xã hội chủ nghĩa.
653|aViệt nam
653|aLuật
653|aGiáo trình
653|aTội phạm học
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10003210-1, 10010853
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10003210 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)51 Gi 108 Sách Tiếng Việt 1
2 10003211 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)51 Gi 108 Sách Tiếng Việt 2
3 10010853 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)51 Gi 108 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:03-12-2022
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào