Sách Tiếng Việt
3K+3K5H CH 500
Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam :
UDC 3K+3K5H
Cutter CH 500
Nhan đề Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam : Những vấn đề cấp bách của triết học Mác Lênin
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1994
Mô tả vật lý 156tr. ; 19cm
Tóm tắt Hệ thống bài giảng này gồm: Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh là nền tảng , kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng ta; Phép biện chứng duy vật là phương pháp nhận thức khoa học và hoạt động cách mạng; Quan điểm thực tiễn, quan điểm thứ nhất của Triết học Mác Lênin.
Từ khóa tự do Việt nam
Từ khóa tự do Chính trị xã hội
Từ khóa tự do Triết học
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10006032-4
000 00904nam#a2200000ui#4500
0013391
0021
0043613
00519970110
008011097s1994 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003183816|zhaonh
041|avie
080|a3K+3K5H|bCH 500
245 |aChủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam : |bNhững vấn đề cấp bách của triết học Mác Lênin
260|aH. : |bNxb Chính trị Quốc gia, |c1994
300|a156tr. ; |c19cm
520|aHệ thống bài giảng này gồm: Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh là nền tảng , kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng ta; Phép biện chứng duy vật là phương pháp nhận thức khoa học và hoạt động cách mạng; Quan điểm thực tiễn, quan điểm thứ nhất của Triết học Mác Lênin.
653|aViệt nam
653|aChính trị xã hội
653|aTriết học
773|gT.1
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10006032-4
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10006032 Giá Sách Tiếng Việt 3K+3K5H CH 500 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:18-05-2018
2 10006033 Giá Sách Tiếng Việt 3K+3K5H CH 500 Sách Tiếng Việt 2
3 10006034 Giá Sách Tiếng Việt 3K+3K5H CH 500 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:11-03-2021
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào