Sách Tiếng Việt
34(V)47 Đ452
Đổi mới và hoàn thiện pháp luật xuất bản theo định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền /
UDC 34(V)47
Cutter Đ452
Tác giả CN Vũ Mạnh Chu
Nhan đề Đổi mới và hoàn thiện pháp luật xuất bản theo định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền / Vũ Mạnh Chu
Thông tin xuất bản H. : Văn hoá Thông tin, 1997
Mô tả vật lý 366 tr.
Tóm tắt Sách gồm 3 chương: 1.Cơ sở lý luận của quản lý Nhà nước bằng pháp luật về xuất bản; 2.Thực trạng pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản ở Việt Nam và những yêu cầu đổi mới trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 3.Đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản ở Việt Nam hiện nay-phương hướng và giải pháp
Từ khóa tự do Xuất bản
Từ khóa tự do Nhà nước pháp quyền
Từ khóa tự do Đổi mới
Từ khóa tự do Luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10014125-7
000 00000nac#a2200000ui#4500
0013022
0021
0043212
005201606131004
008082297s1997 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20160613100434|bthuvien3|c20160613100406|dthuvien3|y20151003182746|zhaonh
041|avie
080|a34(V)47|bĐ452
100|aVũ Mạnh Chu
245 |aĐổi mới và hoàn thiện pháp luật xuất bản theo định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền / |cVũ Mạnh Chu
260|aH. : |bVăn hoá Thông tin, |c1997
300|a366 tr.
520|aSách gồm 3 chương: 1.Cơ sở lý luận của quản lý Nhà nước bằng pháp luật về xuất bản; 2.Thực trạng pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản ở Việt Nam và những yêu cầu đổi mới trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 3.Đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản ở Việt Nam hiện nay-phương hướng và giải pháp
653|aXuất bản
653|aNhà nước pháp quyền
653|aĐổi mới
653|aLuật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10014125-7
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/302thumbimage.jpg
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10014125 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)47 Đ452 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:10-06-2022
2 10014126 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)47 Đ452 Sách Tiếng Việt 2
3 10014127 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)47 Đ452 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào