Sách Tiếng Việt
34(09) L 302
Lịch sử lập hiến Việt Nam /
UDC 34(09)
Cutter L 302
Tác giả CN Thái Vĩnh Thắng
Nhan đề Lịch sử lập hiến Việt Nam / Thái Vĩnh Thắng
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 1997
Mô tả vật lý 283 tr.
Tóm tắt Phần A-Sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam, gồm 5 mục: 1.Tư tưởng lập hiến ở Việt Nam trước cách mạng tháng 8/1945, 2.Hoàn cảnh ra đời và nội dung cơ bản của Hiến Pháp 1946,, 3.Hoàn cảnh ra đời và nội dung cơ bảncủa Hiến pháp 1959, 4.Hoàn cảnh ra đời và nội dung cơ bản cuả Hiến pháp 1980, 5.Hoàn cảnh ra đời và nội dung cơ bản của Hiến pháp 1992; Phần B-Các Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992. Phần này in toàn văn 4 bản Hiến pháp để bạn đọc tiện tra cứu, so sánh tiến trình lập hiến Việt Nam
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Việt nam
Từ khóa tự do Lịch sử
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10005109-10, 10115085, 10115087-8
000 00000nac#a2200000ui#4500
0012891
0021
0043081
00519990401
008040199s1997 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003180352|zhaonh
041|avie
080|a34(09)|bL 302
100|aThái Vĩnh Thắng
245 |aLịch sử lập hiến Việt Nam / |cThái Vĩnh Thắng
260|aH. : |bChính trị quốc gia, |c1997
300|a283 tr.
520|aPhần A-Sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam, gồm 5 mục: 1.Tư tưởng lập hiến ở Việt Nam trước cách mạng tháng 8/1945, 2.Hoàn cảnh ra đời và nội dung cơ bản của Hiến Pháp 1946,, 3.Hoàn cảnh ra đời và nội dung cơ bảncủa Hiến pháp 1959, 4.Hoàn cảnh ra đời và nội dung cơ bản cuả Hiến pháp 1980, 5.Hoàn cảnh ra đời và nội dung cơ bản của Hiến pháp 1992; Phần B-Các Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992. Phần này in toàn văn 4 bản Hiến pháp để bạn đọc tiện tra cứu, so sánh tiến trình lập hiến Việt Nam
653|aHiến pháp
653|aViệt nam
653|aLịch sử
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10005109-10, 10115085, 10115087-8
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10005109 Giá Sách Tiếng Việt 34(09) L 302 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:25-01-2023
2 10005110 Giá Sách Tiếng Việt 34(09) L 302 Sách Tiếng Việt 2
3 10115085 Giá Sách Tiếng Việt 34(09) L 302 Sách Tiếng Việt 3
4 10115087 Giá Sách Tiếng Việt 34(09) L 302 Sách Tiếng Việt 4
5 10115088 Giá Sách Tiếng Việt 34(09) L 302 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào