Sách Tiếng Việt
34(N.443)4 B 450
Bộ luật dân sự và thương mại Thái Lan
UDC 34(N.443)4
Cutter B 450
Nhan đề Bộ luật dân sự và thương mại Thái Lan
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1995
Mô tả vật lý 509 tr.
Tóm tắt Bộ luật dân sự và thương mại Thái lan có hiệu lực từ ngày 1/1/1925. Nó gồm 6 quyền: Quyển I: Những nguyên tắc chung (gồm 6tiêu đề từ điều 1 đến điều 193). Quyển II: Nghĩa vụ (gồm 5 tiêu đề - từ điều 194 đến điều 419). Quyển III: Những hợp đồng đặc trưng (gồm 23 tiêu đề - từ điều 420 đến điều 1273). Quyển IV: Tài sản (gồm 8 tiêu đề - từ điều 1274 đến điều 1434). Quyển V: Gia đình (gồm 3 tiêu đề - từ điều 1435 đến điều 1598).Quyển VI: Thừa kế (gồm 6 tiêu đề - từ điều 1599 đến điều 1755).
Từ khóa tự do Bộ luật dân sự
Từ khóa tự do Thái Lan
Từ khóa tự do Thương mại
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10004479-81
000 00000cac#a2200000ui#4500
00114
0021
00414
005201510210822
008011996s1995 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20151021082111|bhaonh|c20151021082050|dhaonh|y20151003163221|zhaonh
041|avie
080|a34(N.443)4|bB 450
245 |aBộ luật dân sự và thương mại Thái Lan
260|aH. : |bNxb Chính trị Quốc gia, |c1995
300|a509 tr.
520|aBộ luật dân sự và thương mại Thái lan có hiệu lực từ ngày 1/1/1925. Nó gồm 6 quyền: Quyển I: Những nguyên tắc chung (gồm 6tiêu đề từ điều 1 đến điều 193). Quyển II: Nghĩa vụ (gồm 5 tiêu đề - từ điều 194 đến điều 419). Quyển III: Những hợp đồng đặc trưng (gồm 23 tiêu đề - từ điều 420 đến điều 1273). Quyển IV: Tài sản (gồm 8 tiêu đề - từ điều 1274 đến điều 1434). Quyển V: Gia đình (gồm 3 tiêu đề - từ điều 1435 đến điều 1598).Quyển VI: Thừa kế (gồm 6 tiêu đề - từ điều 1599 đến điều 1755).
653|aBộ luật dân sự
653|aThái Lan
653|aThương mại
773|gI - VI
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10004479-81
890|a3|b1|c0|d0
912|aNguyễn Kiều Kim
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10004479 Giá Sách Tiếng Việt 34(N.443)4 B 450 Sách Tiếng Việt 1
2 10004480 Giá Sách Tiếng Việt 34(N.443)4 B 450 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:27-11-2021
3 10004481 Giá Sách Tiếng Việt 34(N.443)4 B 450 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào