Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)2 TH552
Thực trạng tranh chấp, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam và vai trò các thiết chế Tư pháp, bổ trợ Tư pháp /
UDC 34(V)2
Tác giả CN Dương Thị Thanh Mai
Nhan đề Thực trạng tranh chấp, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam và vai trò các thiết chế Tư pháp, bổ trợ Tư pháp / Dương Thị Thanh Mai
Thông tin xuất bản H.:, 2010
Mô tả vật lý 218tr. ; 21x28cm
Tóm tắt Đề án gồm 4 Phần: Phần I: Tổng quan thực tiễn hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam; Phần II: Thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế; Phần III: Vai trò, năng lực tòa án trọng tài, luật sư và các tổ chức dịch vụ pháp lý trong việc phòng ngừa giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam; Phần IV: Kết luận và kiến nghị
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Bổ trợ Tư pháp
Từ khóa tự do Doanh nghiệp Việt Nam
Từ khóa tự do Thiết chế Tư pháp
Từ khóa tự do Tranh chấp thương mại quốc tế
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt221thumbimage.jpg
000 01158nam a2200301 p 4500
00113388
0024
00426536
005201610131135
008110317s2010 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013113257|bthuvien3|c20151223101711|dthuvien3|y20151004094759|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)2|bTH552
100|aDương Thị Thanh Mai
245|aThực trạng tranh chấp, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam và vai trò các thiết chế Tư pháp, bổ trợ Tư pháp / |cDương Thị Thanh Mai
260|aH.:, |c2010
300|a218tr. ; |c21x28cm
520 |aĐề án gồm 4 Phần: Phần I: Tổng quan thực tiễn hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam; Phần II: Thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế; Phần III: Vai trò, năng lực tòa án trọng tài, luật sư và các tổ chức dịch vụ pháp lý trong việc phòng ngừa giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam; Phần IV: Kết luận và kiến nghị
653|aĐề tài
653|aBổ trợ Tư pháp
653|aDoanh nghiệp Việt Nam
653|aThiết chế Tư pháp
653|aTranh chấp thương mại quốc tế
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt221thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào