Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cẩm nang hướng dẫn pháp luật , tuyển dụng , quản lý , bổ nhiệm , miễn nhiệm cán bộ , công chức các cấp / Lê Khắc Trung - H. : Tư pháp, 2008. - 544 tr. ; 27 cm.
Cuốn sách nhằm phổ biến các quy định mới nhất về pháp luật hiện hành về tuyển dụng, quản lý , bổ dụng và miễn nhiệm cán bộ công chức trong giai đoạn hiện nay cung cấp cho bạn đọc những quy định về tiêu chuẩn cũng như các chế độ , chính sách để thực hiện đối với cán bộ công chức các cấp
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1