Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Báo cáo nghiên cứu công khai,minh bạch hoá ở Việt Nam so sánh tham chiếu với hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ và các quy định của tổ chức thương mại thế giới - H. : NxbChính trị quốc gia, 2006. - 255 tr. ; 20,5cm.
Cuốn sách phân tích,trình bày khái niệm và những yêu cầu cụ thể của tính công khai minh bạch đối với hệ thống pháp luật,phân tích các chính sách,quy định pháp luật của Việt Nam có liên quan đến tính công khai minh bạch hoá và những yêu cầu cụ thể của các hiệp định quốc tế song phương và đa phương.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1