Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Điểm mới trong các chế định về biện pháp tha miễn,quy định đối với pháp nhân thương mại và người dưới 18 tuổi phạm tội / Lê Văn Cảm // Nghiên cứu lập pháp .Số 7 (311)- Tháng 4/2016. - Hà Nội, 2016. - 7-14 tr. .
Nội dung bài viết bao gồm: 1.Chế định các biện pháp tha miễn 2.Chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm tội
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1