Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hoàn thiện thể chế về công khai, minh bạch trong quản lý hành chính nhà nước / Nguyễn Văn Tiếc // Tổ chức nhà nước.07/2013. - H., 2013. - 17-20 .
Ở Việt Nam, quản lý hành chính nhà nước là một quá trình được xác định từ khâu ra quyết định quản lý Nhà nước, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đến khâu thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định đó. Trong hoạt động hành chính vẫn còn những quan hệ mang tính chất xin – cho; trong đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà nước còn biểu hiện quan lieu, hách dịch, cửa quyền. Điều này gây khó khăn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân mỗi khi có việc cần giải quyết tại các cơ quan hành chính nhà nước. Vì vậy, việc tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và bộ máy hành chính nói riêng phải được coi là ưu tiên hàng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay tại Việt Nam.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1