Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đại đoàn kết dân tộc - nguồn sức mạnh tạo nên chiến thắng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975 / Lương Cường // Nghiên cứu lập pháp.08 (tháng 4/2015). - H., 2015. - 3-6; 13 .
Bài viết phân tích ý nghĩa và vai trò của truyền thống đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Đây là nguồn sức mạnh to lớn tạo nên chiến thắng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Tôi chỉ có một Đảng, Đảng của Bác Hồ - H. : Viện Nghiên cứu Công nghệ và phát triển Sena, 2012. - 220tr. ; 24cm..
Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1- Tôi chỉ có một Đảng, Đảng của Bác Hồ; Phần 2- Giá trị Hồ Chí MInh- Động lực của phát triển; Phần 3- Năm cánh sao vàng- chiến dịch Hồ Chí MInh
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1