Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Vận dụng tư tưởng Hồ chí Minh về thực hiện chính sách đoàn kết tôn giáo ở Việt nam / Nguyễn Văn Siu // Tổ chức nhà nước.Số 8/2008. - H.;, 2008. - tr.11-14 .
Tư tưởng Hồ chí Minh về đoàn kết tôn giáo cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là cơ sở quan trọng để đảng và nhà nước ta vận dụng trong thực hiện chính sách tôn giáo ở Việt nam hiện nay. Thực hiện tư tưởng của Người chính là góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1