Thảo luận về một số nội dung sửa đổi, bổ sung phần chung của Bộ luật Hình sự và dự thảo Phần chung Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Để chuẩn bị cho cuộc họp báo cáo Ban soạn thảo, ngày 01/8, Tổ biên tập Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã họp thảo luận về một số nội dung sửa đổi, bổ sung phần chung của Bộ luật Hình sự và dự thảo Phần chung Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Cuộc họp do bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính – Phó Tổ trưởng Tổ biên tập chủ trì.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ biên tập đã tập trung thảo luận về các nội dung lớn như vấn đề về trách nhiệm hình sự của pháp nhân, mở rộng nguồn của luật hình sự, hệ thống hình phạt (trong đó có thu hẹp phạm vi áp dụng án tử hình và vấn đề xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên). Nhiều ý kiến thống nhất với phương án trong dự thảo do Thường trực Tổ biên tập đưa ra, tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng cần nghiên cứu, đưa ra thêm phương án khác đối với từng vấn đề để Ban soạn thảo cho ý kiến.