LUẬT THANH NIÊN VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN - VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG ĐỀ RA

Để gíup cán bộ Đoàn, Hội, Đội cũng như các đồng chí đoàn viên, thanh niên cả nước tìm hiểu, nghiên cứu, triển khai thực hiện Ngị quyết, phương hướng, nhiệm vụ của công tác Đoàn, Trung tâm Giới thiệu Sách TP.HCM phối hợp với Nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản cuốn sách LUẬT THANH NIÊN VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN - VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG ĐỀ RA. Nội dung cuốn sách gồm 7 phần:

  • Phần I: Luật Thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa;
  • Phần II: Điều lệ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
  • Phần III: Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam và công tác tổ chức hoạt động;
  • Phần IV: Điều lệ Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và nghi thức Hồ Chí Minh;  
  • Phần V: Văn bản chỉ đạo của Trung ương Đoàn thực hiện nhiệm vụ mới của Đảng đề ra;
  • Phần VI: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đoàn viên và liên đội;
  • Phần VII: Quy định về công tác thi đua - khen thưởng và chế độ, chính sách đối với Đoàn Thanh niên;


Thư viện Bộ xin trân trọng giới thiệu.