ĐẠI HỘI THƯ VIỆN - THÔNG TIN THẾ GIỚI LẦN THỨ 81 CỦA LIÊN ĐOÀN QUỐC TẾ CÁC HỘI VÀ CƠ QUAN THƯ VIỆN (IFLA)81 TẠI CAPE TOWN - CH NAM PHI
Từ ngày 15 – 21/8/2015, tại Cape Town, Cộng hòa Nam Phi đã diễn ra đại hội thường niên lần thứ 81 của Liên đoàn quốc tế các hội và cơ quan thư viện với chủ đề “Thư viện năng động: Truy cập, Phát triển và Chuyển đổi”.

File đính kèm.doc