Kế hoạch triển khai Đề án "Đổi mới công tác Thư viện Bộ Tư pháp"
Thực hiện Quyết định số 1287/QĐ-BTP ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới công tác Thư viện" (sau đây gọi tắt là Đề án), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án gồm 04 nội dung:Tăng cường công tác quản trị thư viện; Bổ sung vốn tài liệu; Phát triển phong trào đọc sách; liên kết hợp tác.

file đính kèm.doc