Công văn về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 2 tại Bộ Tư pháp

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam và Kế hoạch số 3695/KH-BTTTT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên toàn quốc, để tiếp tục khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ, Văn phòng Bộ tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 2.

Thời gian: Từ 9h00, ngày 20 tháng 4 năm 2015 (Thứ Hai)

Địa điểm: Sảnh trước Nhà N5, Trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp

Nội dung:

- Phát biểu hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (Văn phòng Bộ)

- Phát biểu khuyển khích phát triển phong trào đọc sách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (Lãnh đạo Bộ Tư pháp)

- Phát động quyên góp, hỗ trợ sách phục vụ lợi ích cộng đồng (Đoàn Thanh niên Bộ)

- Triển lãm, giới thiệu sách và tặng sách (Thư viện Văn phòng Bộ, Nhà xuất bản Tư pháp và một số nhà xuất bản, tổ chức, đơn vị phát hành sách).

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sắp xếp thời gian đến dự và tạo điều kiện để công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tham dự, tích cực hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam” lần 2 tại Bộ Tư pháp./.