Công văn về việc đặt sách theo nhu cầu của bạn đọc

Thực hiện Kế hoạch phát triển vốn tài liệu Thư viện đợt cuối năm 2014, Thư viện Bộ đang lựa chọn, bổ sung mới một số đầu sách tiếng Việt. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu của bạn đọc cũng như yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, Văn phòng Bộ xin thông báo và đề nghị đồng chí Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, thông báo rộng rãi đến công chức, viên chức đơn vị được biết và lựa chọn, đăng ký nhu cầu đặt sách. Văn bản đăng ký của các đơn vị và Bạn đọc gửi về Văn phòng Bộ (Thư viện) qua địa chỉ mail: ptha@moj.gov.vn trước 17h Thứ Sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014.

Văn phòng Bộ xin trân trọng cảm ơn./.

Công văn số 1605 về việc đặt sách theo nhu cầu của bạn đọc.doc