Nội quy thư viện

ĐIỀU 1: Thư viện phục vụ bạn đọc tất cả các ngày trong tuần, trừ chiều Thứ 6 Thư viện làm công tác nghiệp vụ. Thời gian phục vụ:

Sáng: 8:30 – 11:00

Chiều: 13:30 – 16:30

ĐIỀU 2: Đối tượng phục vụ của Thư viện là tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Bộ Tư pháp. Các cá nhân, tổ chức khác muốn sử dụng Thư viện phải có giấy giới thiệu của cơ quan

ĐIỀU 3: Bạn đọc đến Thư viện phải xuất trình Thẻ công chức hoặc giấy giới thiệu (đối với cán bộ bên ngoài) với cán bộ Thư viện.

ĐIỀU 4: Bạn đọc muốn mượn tài liệu về phải làm thủ tục mượn; trường hợp muốn photo tài liệu liên hệ với cán bộ Thư viện để thực hiện theo quy định. Không tự ý đem tài liệu của Thư viện ra khỏi phòng đọc.

ĐIỀU 5: Bạn đọc trong cơ quan được mượn:

- Tối đa 3 tờ báo/lần trong thời gian 1 tuần.

- Tối đa 5 cuốn sách/lần trong thời gian 15 ngày.

- Từ điển, Tạp chí, tài liệu quý hiếm, độc bản….đọc tại chỗ hoặc sao chép.

Bạn đọc muốn mượn tiếp phải trả tài liệu đã mượn hoặc xin gia hạn.

ĐIỀU 6: Bạn đọc chuyển cơ quan hoặc nghỉ hưu, thôi việc phải có giấy xác nhận của Thư viện đã hoàn trả hết tài liệu.

ĐIỀU 7: Thư viện có quyền từ chối phục vụ bạn đọc vi phạm các quy định trong Nội quy này.

ĐIỀU 8: Thư viện hoan nghênh mọi ý kiến góp ý, đánh giá của bạn đọc về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc

ĐIỀU 9: Thư viện có trách nhiệm thông báo Nội quy tới tất cả bạn đọc. Bạn đọc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định trong Nội quy này./.