Cơ cấu tổ chức

Thư viện gồm có: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức, viên chức, nhân viên lao động hợp đồng khác.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành hoạt động của Thư viện khi Trưởng phòng vắng mặt; được Trưởng phòng phân công trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những lĩnh vực công tác được phân công.

Công chức, viên chức, nhân viên lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng giao và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.