Bài trích
Bảo hộ quốc tế của quyền sở hữu trí tuệ đối với các tổ chức quốc tế /
Tác giả CN Mã Hoạt Hàm
Nhan đề Bảo hộ quốc tế của quyền sở hữu trí tuệ đối với các tổ chức quốc tế / Mã Hoạt Hàm
Thông tin xuất bản Trung Quốc. : Nxb Đại học Vũ Hán, 2007
Mô tả vật lý tr.59-63
Tóm tắt Tác giả phân tích lợi ích của việc quốc tế hoá về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, các đặc điểm tiêu chuẩn hoá. Qua đó, tác giả cũng phân tích mối quan hệ cơ bản của chính phủ với các tổ chức quốc tế trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời, cũng so sánh quan hệ giữa tổ chức quốc tế phi chính phủ trong việc thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tác giả đề nghị hoàn thiện cơ chế bảo hộ nhằm đảm bảo lợi ích của các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật nước ngoài
Từ khóa tự do Bảo hộ quốc tế quyền sở hữu trí tuệ--Tổ chức quốc tế
Nguồn trích Bình luận Luật học- Số 3/2007
000 01063nam a2200241 p 4500
00123157
0022
00418526
00520071217152334.0
008
0091 0
039|y20151004195140|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aMã Hoạt Hàm
245|aBảo hộ quốc tế của quyền sở hữu trí tuệ đối với các tổ chức quốc tế / |cMã Hoạt Hàm
260|aTrung Quốc. : |bNxb Đại học Vũ Hán, |c2007
300|atr.59-63
520 |aTác giả phân tích lợi ích của việc quốc tế hoá về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, các đặc điểm tiêu chuẩn hoá. Qua đó, tác giả cũng phân tích mối quan hệ cơ bản của chính phủ với các tổ chức quốc tế trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời, cũng so sánh quan hệ giữa tổ chức quốc tế phi chính phủ trong việc thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tác giả đề nghị hoàn thiện cơ chế bảo hộ nhằm đảm bảo lợi ích của các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ.
650|aPháp luật nước ngoài
653|aBảo hộ quốc tế quyền sở hữu trí tuệ|aTổ chức quốc tế
773|tBình luận Luật học|gSố 3/2007
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào