Bài trích
Các biện pháp đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân /
Tác giả CN Lê Văn Chiêm
Nhan đề Các biện pháp đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân / Lê Văn Chiêm
Thông tin xuất bản H.;, 2006
Mô tả vật lý tr. 13-15
Tóm tắt Luật khiếu nại, tố cáo đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo. Để các cơ quan nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, trong thời gian tới chúng ta cần triển khai thực hiện tốt các biện pháp sau. 1/ Tăng cường hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 2/ Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Quyền khiếu nại tố cáo của công dân
Nguồn trích Thanh tra- số 9/2006
000 01044nam a2200241 p 4500
00121691
0022
00416289
00520061016093129.0
008
0091 0
039|y20151004183707|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aLê Văn Chiêm
245|aCác biện pháp đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân / |cLê Văn Chiêm
260|aH.;, |c2006
300|atr. 13-15
520 |aLuật khiếu nại, tố cáo đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo. Để các cơ quan nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, trong thời gian tới chúng ta cần triển khai thực hiện tốt các biện pháp sau. 1/ Tăng cường hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 2/ Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aQuyền khiếu nại tố cáo của công dân
773|tThanh tra|gsố 9/2006
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào