Bài trích
Bàn vè chế độ hợp đồng môi trường /
Tác giả CN Lữ Trung Mai; Lưu Trường Hưng
Nhan đề Bàn vè chế độ hợp đồng môi trường / Lữ Trung Mai; Lưu Trường Hưng
Thông tin xuất bản Trùng khánh : Nxb Đại học chính pháp Tây Nam -Trung Quốc, 2003
Mô tả vật lý tr. 104-112
Tóm tắt Trong bối cảnh hình thức hoá hợp đồng, Luật môi trường thực tiẽn đẫ áp dụng hợp đồng là một biện pháp để điều chỉnh lợi ích công cộng và lợi ích cá nhân trong lĩnh vực môi trường. Tuy nhìn về mặt lý luận còn nhiều tranh cãi về vấn đề này. Bài viết xuất phát từ góc độ lịch sử pháp triển của luật môi trường, và sự thay đổi của chế độ hợp đồng để tiến hành phân tích hình thức và nội dung của luật môi trường, đưa ra các kiến nghị nhằm xây dựng chế độ hợp đồng môi trường. Tác giả cho rằng: Hợp đồng môi trường áp dụng hình thức của một hợp đồng nhưng bản chất nó lại điều chỉnh mối quan hệ giữa quyền lợi công cộng và quyền lợi cá nhân, không mang đặc tính của một hợp đồng dân sự thông thường. Do vậy việc thành lập, pphát sinh hiệu lực và thực hiện, giải thích hợp đồng môi tường đều phải thực hiện đặc tưng trên
Từ khóa tự do Hợp đồng môi trường
Từ khóa tự do quyền của công dân về môi trường
Từ khóa tự do quyền quản lý môi trường của nhà nước
Nguồn trích Luật học hiẹn đại- số 3/2003
000 01483nam a2200253 p 4500
00119834
0022
00412679
00520040319085432.0
008
0091 0
039|y20151004143030|zhaonh
040|aTVBTP
041|achi
044|aCN
100|aLữ Trung Mai; Lưu Trường Hưng
245|aBàn vè chế độ hợp đồng môi trường / |cLữ Trung Mai; Lưu Trường Hưng
260|aTrùng khánh : |bNxb Đại học chính pháp Tây Nam -Trung Quốc, |c2003
300|atr. 104-112
520 |aTrong bối cảnh hình thức hoá hợp đồng, Luật môi trường thực tiẽn đẫ áp dụng hợp đồng là một biện pháp để điều chỉnh lợi ích công cộng và lợi ích cá nhân trong lĩnh vực môi trường. Tuy nhìn về mặt lý luận còn nhiều tranh cãi về vấn đề này. Bài viết xuất phát từ góc độ lịch sử pháp triển của luật môi trường, và sự thay đổi của chế độ hợp đồng để tiến hành phân tích hình thức và nội dung của luật môi trường, đưa ra các kiến nghị nhằm xây dựng chế độ hợp đồng môi trường. Tác giả cho rằng: Hợp đồng môi trường áp dụng hình thức của một hợp đồng nhưng bản chất nó lại điều chỉnh mối quan hệ giữa quyền lợi công cộng và quyền lợi cá nhân, không mang đặc tính của một hợp đồng dân sự thông thường. Do vậy việc thành lập, pphát sinh hiệu lực và thực hiện, giải thích hợp đồng môi tường đều phải thực hiện đặc tưng trên
653|aHợp đồng môi trường
653|aquyền của công dân về môi trường
653|aquyền quản lý môi trường của nhà nước
773|tLuật học hiẹn đại|gsố 3/2003
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào