Bài trích
Vấn đề trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự /
Tác giả CN Ngô Thị Trang
Nhan đề Vấn đề trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự / Ngô Thị Trang
Thông tin xuất bản H. : TANDTC, 2002
Mô tả vật lý tr.24
Tóm tắt Trách nhiệm dân sự được đặt ra trong vụ án hình sự khi bị cáo ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự, có lỗi và phải bồi thường thiệt hại. Trong phạm vi bài viết, tác giả chỉ đề cập đến "Trách nhiệm dân sự", sẽ giải quyết như thế nào trong vụ án hình sự mà khi phạm tội bị cáo còn ở tuổi vị thành niên nhưng đến khi xét xử bị cáo là người đã thành niên. Vấn đề này có 2 quan điểm: Quan điểm thứ nhất cho rằng: TNDS trong trường hợp này thuộc về người giám hộ cho bị cáo (cha, mẹ bị cáo) vì khi phạm tội bị cáo là người chưa thành niên mà theo pháp luật dân sự thì cha mẹ là người chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên. Quan điểm thứ 2 cho rằng: Trong trường hợp này phần trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự phải tuyên buộc bị cáo bồi thường chứ ...
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Người chưa thành niên
Từ khóa tự do Trách nhiệm dân sự
Từ khóa tự do Bản án hình sự
Nguồn trích Tòa án nhân dân- số 10/2002
000 00000cac#a2200000ui#4500
00118699
0022
00410889
00520011226
008122601s2002 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004133914|zhaonh
041|avie
100|aNgô Thị Trang
245 |aVấn đề trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự / |cNgô Thị Trang
260|aH. : |bTANDTC, |c2002
300|atr.24
520|aTrách nhiệm dân sự được đặt ra trong vụ án hình sự khi bị cáo ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự, có lỗi và phải bồi thường thiệt hại. Trong phạm vi bài viết, tác giả chỉ đề cập đến "Trách nhiệm dân sự", sẽ giải quyết như thế nào trong vụ án hình sự mà khi phạm tội bị cáo còn ở tuổi vị thành niên nhưng đến khi xét xử bị cáo là người đã thành niên. Vấn đề này có 2 quan điểm: Quan điểm thứ nhất cho rằng: TNDS trong trường hợp này thuộc về người giám hộ cho bị cáo (cha, mẹ bị cáo) vì khi phạm tội bị cáo là người chưa thành niên mà theo pháp luật dân sự thì cha mẹ là người chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên. Quan điểm thứ 2 cho rằng: Trong trường hợp này phần trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự phải tuyên buộc bị cáo bồi thường chứ ...
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aNgười chưa thành niên
653|aTrách nhiệm dân sự
653|aBản án hình sự
773|tTòa án nhân dân|gsố 10/2002
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào