Sách ngoại vănSách Tiếng Anh
34(N.711).09 L 18
1989 supplement to local government law /
UDC 34(N.711).09
Cutter L 18
Tác giả CN Valente William D
Tác giả CN Mc Carthy David J.
Nhan đề dịch Phần bổ sung năm 1989 cho luật về chính phủ địa phương
Nhan đề 1989 supplement to local government law / Valente William D, Mc Carthy David J.
Thông tin xuất bản USA : West publishing Co., 1989
Mô tả vật lý 110 p.
Tóm tắt Cuốn sách nêu các chương và các điều được bổ sung năm 1989 cho luật về chính phủ địa phương với các chương sau: 2/ Sự quên lãng của cơ quan tư pháp và sự kiểm sát của các cơ quan thuộc chính phủ địa phương. 4/ Tổ chức của chính phủ địa phương. 5/ Mối quan hệ giữa các chính phủ địa phương. 6/ Mối quan hệ giữa liên bang - các bang và địa phương. 7/ Quyền lực của cảnh sát địa phương. 8/ Tài chính của chính phủ địa phương. 9/ Nhân viên của chính phủ địa phương. 10/ Sự bồi thường của chính phủ địa phương - luật pháp của bang. 11/ Sự bồi thường của chính phủ địa phương - luật pháp của liên bang
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Luật pháp
Từ khóa tự do Chính quyền địa phương
Từ khóa tự do Tổ chức
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Anh(1): 21000702
000 00000nac#a2200000ui#4500
0012018
00262
0042018
00519980417
008041798s1989 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003173413|zhaonh
041|aeng
080|a34(N.711).09|bL 18
100|aValente William D
100|aMc Carthy David J.
242 |aPhần bổ sung năm 1989 cho luật về chính phủ địa phương
245 |a1989 supplement to local government law / |cValente William D, Mc Carthy David J.
260|aUSA : |bWest publishing Co., |c1989
300|a110 p.
520|aCuốn sách nêu các chương và các điều được bổ sung năm 1989 cho luật về chính phủ địa phương với các chương sau: 2/ Sự quên lãng của cơ quan tư pháp và sự kiểm sát của các cơ quan thuộc chính phủ địa phương. 4/ Tổ chức của chính phủ địa phương. 5/ Mối quan hệ giữa các chính phủ địa phương. 6/ Mối quan hệ giữa liên bang - các bang và địa phương. 7/ Quyền lực của cảnh sát địa phương. 8/ Tài chính của chính phủ địa phương. 9/ Nhân viên của chính phủ địa phương. 10/ Sự bồi thường của chính phủ địa phương - luật pháp của bang. 11/ Sự bồi thường của chính phủ địa phương - luật pháp của liên bang
653|aTài chính
653|aLuật pháp
653|aChính quyền địa phương
653|aTổ chức
852|a1|bGiá Sách Tiếng Anh|j(1): 21000702
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 21000702 Giá Sách Tiếng Anh 34(N.711).09 L 18 Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào