Bài trích
Bàn về thẩm quyền và quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền địa phương /
Tác giả CN Đào Đoan Hùng
Nhan đề Bàn về thẩm quyền và quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền địa phương / Đào Đoan Hùng
Thông tin xuất bản H., 2001
Mô tả vật lý tr.3-8
Tóm tắt Sau khi nêu thực trạng của việc ban hành văn bản pháp luật của các cấp chính quyền địa phương về các mặt soạn thảo, rà soát, xử lý văn bản, các nguyên nhân của những tồn tại, tác giả nêu các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng của công tác này: phân định cụ thể thẩm quyền ban hành VBQPPL của HĐND và UBND; xác định rõ thẩm quyền quản lý Nhà nước và VBQPPL; xây dựng quy trình ban hành văn bản cụ thể và nâng cao vai trò của cơ quan tư pháp trong việc xây dựng VBQPPL
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng pháp luật
Từ khóa tự do Chính quyền địa phương
Từ khóa tự do Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Nguồn trích Nhà nước và pháp luật- 4
000 00000caA#a2200000ui#4500
00117651
0022
0049097
00519990107
008010799s2001 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004124705|zhaonh
041|avie
100|aĐào Đoan Hùng
245 |aBàn về thẩm quyền và quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền địa phương / |cĐào Đoan Hùng
260|aH., |c2001
300|atr.3-8
520|aSau khi nêu thực trạng của việc ban hành văn bản pháp luật của các cấp chính quyền địa phương về các mặt soạn thảo, rà soát, xử lý văn bản, các nguyên nhân của những tồn tại, tác giả nêu các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng của công tác này: phân định cụ thể thẩm quyền ban hành VBQPPL của HĐND và UBND; xác định rõ thẩm quyền quản lý Nhà nước và VBQPPL; xây dựng quy trình ban hành văn bản cụ thể và nâng cao vai trò của cơ quan tư pháp trong việc xây dựng VBQPPL
650|aXây dựng pháp luật
653|aChính quyền địa phương
653|aBan hành văn bản quy phạm pháp luật
773|tNhà nước và pháp luật|g4
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào