Bài trích
70 năm lịch sử lập hiến về quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam /
Tác giả CN Nguyễn Linh Giang
Nhan đề 70 năm lịch sử lập hiến về quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam / Nguyễn Linh Giang
Thông tin xuất bản H., 2015
Mô tả vật lý 30-41
Tóm tắt Bài viết đánh giá khái quát quá trình hình thành phát triển của các quy định về quyền con người, quyền công dân trong các bản Hiến pháp Việt Nam trong 70 năm qua. Việc đánh giá lại các quy định này cho chúng ta một cái nhìn tổng thể và toàn diện về nhận thức cũng như tư duy chính trị, pháp lý về vấn đề quyền con người ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra những định hướng đúng đắn cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Lập hiến
Từ khóa tự do 70 năm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Quyền con người
Từ khóa tự do Quyền công dân
Nguồn trích Nhà nước và pháp luật- 9 (329)/2015
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/11thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00133547
0022
004E7BACFAD-D9D5-4099-8D2D-CBBA54CBB60F
005201602251623
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20160225162041|zthuvien2
100 |aNguyễn Linh Giang
245 |a70 năm lịch sử lập hiến về quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam / |cNguyễn Linh Giang
260 |aH., |c2015
300 |a30-41
520 |aBài viết đánh giá khái quát quá trình hình thành phát triển của các quy định về quyền con người, quyền công dân trong các bản Hiến pháp Việt Nam trong 70 năm qua. Việc đánh giá lại các quy định này cho chúng ta một cái nhìn tổng thể và toàn diện về nhận thức cũng như tư duy chính trị, pháp lý về vấn đề quyền con người ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra những định hướng đúng đắn cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aLịch sử
653 |aLập hiến
653 |a70 năm
653|aViệt Nam
653|aQuyền con người
653|aQuyền công dân
773 |tNhà nước và pháp luật|g9 (329)/2015
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/11thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào