Bài trích
"Về nguyên tắc chủ quyền nhân dân và chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992". /
Tác giả CN Võ Công Khôi
Nhan đề "Về nguyên tắc chủ quyền nhân dân và chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992". / Võ Công Khôi
Thông tin xuất bản H.;, 2013
Mô tả vật lý 25 - 30tr.
Tóm tắt Bài viết bàn về nguyên tắc chủ quyền nhân dân về chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do quyền con người
Từ khóa tự do Hiến pháp 1992
Từ khóa tự do chủ quyền nhân dân
Từ khóa tự do quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Nguồn trích quản lý nhà nước- 206/2013
000 00871nam a2200277 p 4500
00130373
0022
00430313
00520130422094003.0
008
0091 0
039|y20151005091048|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aVõ Công Khôi
245|a"Về nguyên tắc chủ quyền nhân dân và chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992". / |cVõ Công Khôi
260|aH.;, |c2013
300|a25 - 30tr.
520 |aBài viết bàn về nguyên tắc chủ quyền nhân dân về chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aquyền con người
653|aHiến pháp 1992
653|achủ quyền nhân dân
653|aquyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
773|tquản lý nhà nước|g206/2013
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào