Bài trích
án lệ của tòa án châu Âu về quyền con người /
Tác giả CN L. Wildhaber
Nhan đề án lệ của tòa án châu Âu về quyền con người / L. Wildhaber
Thông tin xuất bản Matxcơva : Khoa học, 2002
Mô tả vật lý tr.5-17
Tóm tắt Sự cần thiết nghiên cứu các án lệ của tòa án. án lệ với việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật; quan hệ giữa án lệ và nguyên tắc pháp chế trong hoạt động tư pháp, với nguyên tắc độc lập, vô tư của thẩm phán. Học thuyết án lệ của Anh. Trường phái nghiên cứu án lệ của các nước châu Âu lục địa. Tranh luận giữa các thẩm phán của tòa án châu âu về quyền con người về sự cần thiết nghiên cứu, áp dụng án lệ trong việc xét xử. Những vụ việc điển hình tòa án châu âu về quyền con người phủ nhận án lệ trước đó. Dung hòa quyền lợi của các bên, quyền lợi của Nhà nước khi phán quyết về những vụ việc cụ thể có sử dụng án lệ. Một số vụ án điểm về quyền tài phán của Nhà nước đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ quốc gia đó về việc áp dụng chế tài với người nước ngoài. Vai ...
Từ khóa tự do Quyền con người
Nguồn trích Nhà nước và pháp luật- số 12
000 00000cac#a2200000ui#4500
00118252
0022
0049877
00520001030
008103000s2002 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004131352|zhaonh
041|arus
100|aL. Wildhaber
245 |aán lệ của tòa án châu Âu về quyền con người / |cL. Wildhaber
260|aMatxcơva : |bKhoa học, |c2002
300|atr.5-17
520|aSự cần thiết nghiên cứu các án lệ của tòa án. án lệ với việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật; quan hệ giữa án lệ và nguyên tắc pháp chế trong hoạt động tư pháp, với nguyên tắc độc lập, vô tư của thẩm phán. Học thuyết án lệ của Anh. Trường phái nghiên cứu án lệ của các nước châu Âu lục địa. Tranh luận giữa các thẩm phán của tòa án châu âu về quyền con người về sự cần thiết nghiên cứu, áp dụng án lệ trong việc xét xử. Những vụ việc điển hình tòa án châu âu về quyền con người phủ nhận án lệ trước đó. Dung hòa quyền lợi của các bên, quyền lợi của Nhà nước khi phán quyết về những vụ việc cụ thể có sử dụng án lệ. Một số vụ án điểm về quyền tài phán của Nhà nước đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ quốc gia đó về việc áp dụng chế tài với người nước ngoài. Vai ...
653|aQuyền con người
773|tNhà nước và pháp luật|gsố 12
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào