Tác giả CN X.V. Pa le ni na
Thông tin xuất bản Matxcova : Nxb khoa học, 1996
Mô tả vật lý tr. 99 - 108
Tóm tắt Lịch sử hình thành chế định quyền con người ở Canađa. Các quyền cá nhân và tập thể của con người. Cơ chế bảo đảm quyền con người
Từ khóa tự do Quyền con người
Nguồn trích Nhà nước và pháp luật- 10
000 00000caM#a2200000ui#4500
00115161
0022
0046607
00519960228
008022896s1996 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004105514|zhaonh
041|arus
100|aX.V. Pa le ni na
260|aMatxcova : |bNxb khoa học, |c1996
300|atr. 99 - 108
520|aLịch sử hình thành chế định quyền con người ở Canađa. Các quyền cá nhân và tập thể của con người. Cơ chế bảo đảm quyền con người
653|aQuyền con người
773|tNhà nước và pháp luật|g10
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào