Bài trích
Phân cấp quản lý nhà nước về văn hóa giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam. /
Tác giả CN Nguyễn Thị Lê
Nhan đề Phân cấp quản lý nhà nước về văn hóa giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam. / Nguyễn Thị Lê
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 52-55TR
Tóm tắt Nội dung bài viết trình bày: 1.Phân cấp Quản lý nhà nước về văn hóa giữa các cấp chính quyền địa phương. 2.Giaỉ pháp nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý nhà nước về văn hóa giữa các cấp chính quyền địa phương.
Từ khóa tự do Cấp chính quyền địa phương
Từ khóa tự do Phân cấp quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Việt Nam
Nguồn trích Quản lý nhà nước- 255(4/2017)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00138334
0022
004A42C8546-5774-4F9A-AA28-F06ED675A0FE
005201705091416
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170509141527|zthuvien2
100 |aNguyễn Thị Lê
245 |aPhân cấp quản lý nhà nước về văn hóa giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam. / |cNguyễn Thị Lê
260 |aH., |c2017
300 |a52-55TR
520 |aNội dung bài viết trình bày: 1.Phân cấp Quản lý nhà nước về văn hóa giữa các cấp chính quyền địa phương. 2.Giaỉ pháp nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý nhà nước về văn hóa giữa các cấp chính quyền địa phương.
653 |aCấp chính quyền địa phương
653 |aPhân cấp quản lý nhà nước
653 |aVăn hóa
653|aViệt Nam
773 |tQuản lý nhà nước|g255(4/2017)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào