Bài trích
Phân định thẩm quyền chính quyền trung ương ,địa phương và các cấp chính quyền địa phương. /
Tác giả CN Trần Thị Diệu Anh
Nhan đề Phân định thẩm quyền chính quyền trung ương ,địa phương và các cấp chính quyền địa phương. / Trần Thị Diệu Anh
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 47-52TR
Tóm tắt Nội dung bài viết trình bày về phân định thẩm quyền giữa chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương ,pháp luật quy định về phân định thẩm quyền giưuac chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương,phân biệt mô hình tổ chức chính quyền ở nông thôn và ở đô thị.
Từ khóa tự do Thẩm quyền
Từ khóa tự do Chính quyền trung ương
Từ khóa tự do Phân định
Từ khóa tự do Các cấp chính quyền địa phương
Từ khóa tự do Địa phương
Nguồn trích Cộng sản- 123(3/2017)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/1thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00138109
0022
00473C290E2-CA12-43B3-8D7E-71AD190779F0
005201704181417
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170418141646|zthuvien2
100 |aTrần Thị Diệu Anh
245 |aPhân định thẩm quyền chính quyền trung ương ,địa phương và các cấp chính quyền địa phương. / |cTrần Thị Diệu Anh
260 |aH., |c2017
300 |a47-52TR
520 |aNội dung bài viết trình bày về phân định thẩm quyền giữa chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương ,pháp luật quy định về phân định thẩm quyền giưuac chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương,phân biệt mô hình tổ chức chính quyền ở nông thôn và ở đô thị.
653 |a Thẩm quyền
653 |aChính quyền trung ương
653 |aPhân định
653|aCác cấp chính quyền địa phương
653|aĐịa phương
773 |tCộng sản|g123(3/2017)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào