Bài trích
Tham mưu cho cấp ủy,phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp cùng cấp trong đấu tranh phòng,chống tội phạm. /
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Tuyến
Nhan đề Tham mưu cho cấp ủy,phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp cùng cấp trong đấu tranh phòng,chống tội phạm. / Nguyễn Ngọc Tuyến
Thông tin xuất bản H., 2016
Mô tả vật lý 43-48tr.
Tóm tắt Nội dung bài viết trình bày những kết quả đạt được của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam trong việc triển khai,thực hiện có hiệu quả các chỉ thị,nghị quyết của Đảng...trong đấu tranh phòng chống tội phạm và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ đã đề ra.
Từ khóa tự do Cấp ủy;
Từ khóa tự do Chính quyền địa phương;
Từ khóa tự do Tham mưu;
Từ khóa tự do Cơ quan tư pháp;
Từ khóa tự do Đấu tranh;
Từ khóa tự do Phòng chống tội phạm
Nguồn trích Kiểm sát- Số 01 (1/2016)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00137105
0022
004C911733D-D7F7-47FC-B1A1-A36C39193254
005201703201004
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170320100427|zthuvien2
100 |aNguyễn Ngọc Tuyến
245 |aTham mưu cho cấp ủy,phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp cùng cấp trong đấu tranh phòng,chống tội phạm. / |cNguyễn Ngọc Tuyến
260 |aH., |c2016
300 |a43-48tr.
520 |aNội dung bài viết trình bày những kết quả đạt được của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam trong việc triển khai,thực hiện có hiệu quả các chỉ thị,nghị quyết của Đảng...trong đấu tranh phòng chống tội phạm và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ đã đề ra.
653 |aCấp ủy;
653 |aChính quyền địa phương;
653 |aTham mưu;
653|aCơ quan tư pháp;
653|aĐấu tranh;
653|aPhòng chống tội phạm
773 |tKiểm sát|gSố 01 (1/2016)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào