Bài trích
Định hướng phân cấp quản lý ngân sách nhằm nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước ở chính quyền địa phương. /
Tác giả CN Nguyễn Xuân Thu
Nhan đề Định hướng phân cấp quản lý ngân sách nhằm nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước ở chính quyền địa phương. / Nguyễn Xuân Thu
Thông tin xuất bản H., 2016
Mô tả vật lý 72-77tr.
Tóm tắt Nội dung bài viết gồm 3 vấn đề chính: 1,Tác động của phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước đến quản lý đến quản lý Nhà nước. 2,Đánh giá tác động của phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước đến chất lượng quản lý Nhà nước của cơ quan địa phương ở Việt Nam. 3,định hướng và giải pháp phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước đến quản lý Nhà nước.
Từ khóa tự do Định hướng;
Từ khóa tự do Ngân sách;
Từ khóa tự do Phân cấp quản lý;
Từ khóa tự do Chất lượng quản lý;
Từ khóa tự do Chính quyền địa phương;
Nguồn trích Quản lý Nhà nước- Số 241 (2/2016)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00136421
0022
004DCEE5AC6-B592-4642-80BE-B10A4BAA6EDB
005201703080957
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170308095750|zthuvien3
100 |aNguyễn Xuân Thu
245 |aĐịnh hướng phân cấp quản lý ngân sách nhằm nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước ở chính quyền địa phương. / |cNguyễn Xuân Thu
260 |aH., |c2016
300 |a72-77tr.
520 |aNội dung bài viết gồm 3 vấn đề chính: 1,Tác động của phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước đến quản lý đến quản lý Nhà nước. 2,Đánh giá tác động của phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước đến chất lượng quản lý Nhà nước của cơ quan địa phương ở Việt Nam. 3,định hướng và giải pháp phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước đến quản lý Nhà nước.
653 |aĐịnh hướng;
653 |aNgân sách;
653 |aPhân cấp quản lý;
653|aChất lượng quản lý;
653|aChính quyền địa phương;
773 |tQuản lý Nhà nước|gSố 241 (2/2016)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào