Sách Tiếng Việt
34 (V)03 T307
Tiếp cận trên quyền con người: Lý luận và thực tế. :
Giá tiền 68.000
UDC 34 (V)03
Cutter T307
Tác giả CN Vũ Công Giao.
Nhan đề Tiếp cận trên quyền con người: Lý luận và thực tế. : Sách chuyên khảo. / Vũ Công Giao; Ngô Minh Hương.
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội., 2016
Mô tả vật lý 236 tr. ; 20.5 cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Nhận thức về tiếp cận dựa trên quyền con người viết vè khái niệm, nội hàm; nhận thức và hành động của Liên hợp quốc về tiếp cận dựa trên quyền con người. Phần 2: Tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạt động tực tế như; làm luật, thực hiện pháp luật, xây dựng, thực thi chính sách pháp luật...
Thuật ngữ chủ đề Quyền con người.
Từ khóa tự do Quyền con người.
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10025649-51
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135310
0021
004BC8EECA3-BAEC-417C-B93A-6E53A95CFCC2
005201610271107
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c68.000
039|a20161027110304|bthuvien2|c20161027105459|dthuvien3|y20161024084441|zthuvien2
080 |a34 (V)03|bT307
100 |aVũ Công Giao.
245 |aTiếp cận trên quyền con người: Lý luận và thực tế. : |bSách chuyên khảo. / |cVũ Công Giao; Ngô Minh Hương.
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội., |c2016
300 |a236 tr. ; |c20.5 cm.
520 |aCuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Nhận thức về tiếp cận dựa trên quyền con người viết vè khái niệm, nội hàm; nhận thức và hành động của Liên hợp quốc về tiếp cận dựa trên quyền con người. Phần 2: Tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạt động tực tế như; làm luật, thực hiện pháp luật, xây dựng, thực thi chính sách pháp luật...
650 |aQuyền con người.
653 |aQuyền con người.
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10025649-51
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/10025649thumbimage.jpg
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10025649 Giá Sách Tiếng Việt 34 (V)03 T307 Sách Tiếng Việt 1
2 10025650 Giá Sách Tiếng Việt 34 (V)03 T307 Sách Tiếng Việt 2
3 10025651 Giá Sách Tiếng Việt 34 (V)03 T307 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào