Bài trích
Khắc phục triệt để những bất hợp lý trong các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về thời hiệu và thời hiệu thừa kế. /
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Điện
Nhan đề Khắc phục triệt để những bất hợp lý trong các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về thời hiệu và thời hiệu thừa kế. / Nguyễn Ngọc Điện
Thông tin xuất bản H., 2015
Mô tả vật lý tr.10-14
Thuật ngữ chủ đề Bài viết trình bày kinh nghiệm của các nước, thực trạng áp dụng của thời hiệu và thời hiệu thừa kế, đồng thời đề ra một số đề xuất sửa đổi các quy định về việc áp dụng thời hiệu trong Bộ luật Dân sự năm 2005
Từ khóa tự do Bộ luật Dân sự
Từ khóa tự do Thời hiệu
Từ khóa tự do Thừa kế
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp- 13(7/2015)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/9thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00134254
0022
004014AEA59-E665-42FC-AF71-45811CAEFA1D
005201603141113
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20160314111404|zthuvien3
100 |aNguyễn Ngọc Điện
245 |aKhắc phục triệt để những bất hợp lý trong các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về thời hiệu và thời hiệu thừa kế. / |cNguyễn Ngọc Điện
260 |aH., |c2015
300 |atr.10-14
650 |aBài viết trình bày kinh nghiệm của các nước, thực trạng áp dụng của thời hiệu và thời hiệu thừa kế, đồng thời đề ra một số đề xuất sửa đổi các quy định về việc áp dụng thời hiệu trong Bộ luật Dân sự năm 2005
653 |aBộ luật Dân sự
653 |aThời hiệu
653 |aThừa kế
773 |tNghiên cứu lập pháp|g13(7/2015)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/9thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào