Bài trích
Một số vấn đề có tính nguyên tắc đối với Nhà nước trong việc phát huy nội lực và ngoại lực ở Việt Nam hiện nay /
Tác giả CN Nguyễn Thị Kim Phượng
Nhan đề Một số vấn đề có tính nguyên tắc đối với Nhà nước trong việc phát huy nội lực và ngoại lực ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Kim Phượng
Thông tin xuất bản H., 2013
Mô tả vật lý 21-23
Tóm tắt Bài viết trình bày một số vấn đề có tính nguyên tắc đối với Nhà nước trong việc phát huy nội lực và ngoại lực ở Việt Nam hiện nay: phải đảm bảo việc phát triển nhanh và bền vững; đảm bảo phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phải trên cơ sở bình đẳng, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Nội lực
Từ khóa tự do Tính nguyên tắc
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Ngoại lực
Nguồn trích Lý luận chính trị và truyền thông- 11/2013
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/25thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00132468
0022
004274631A4-60AD-455E-A021-D808E8CDD93F
005201602021813
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20160202180933|zthuvien2
100 |a Nguyễn Thị Kim Phượng
245 |aMột số vấn đề có tính nguyên tắc đối với Nhà nước trong việc phát huy nội lực và ngoại lực ở Việt Nam hiện nay / |c Nguyễn Thị Kim Phượng
260 |aH., |c2013
300 |a21-23
520 |aBài viết trình bày một số vấn đề có tính nguyên tắc đối với Nhà nước trong việc phát huy nội lực và ngoại lực ở Việt Nam hiện nay: phải đảm bảo việc phát triển nhanh và bền vững; đảm bảo phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phải trên cơ sở bình đẳng, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aNhà nước
653 |aNội lực
653 |aTính nguyên tắc
653|aViệt Nam
653|aNgoại lực
773 |tLý luận chính trị và truyền thông|g11/2013
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/25thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào